Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou.

Veronika Koperová – Del Nicky
Matičné námestie 1
022 01 Čadca

IČO: 37 207 903
DIČ: 1020450816
SK DIČ: SK1020450816
Zapísaná č. ŽO – 20000/01190/00006, reg.č. 1223/2000

Dodacie a platobne podmienky pre internetový obchod:

Produkty sú v rámci SR dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty.

Spôsob platby:

  • Dobierka, Slovenská pošta, poštovné 3,90 Eur
  • Dobierka, Slovenská pošta, pri nákupe 50 EUR a viac poštovné ZDARMA

Platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať platbu na dobierku – platba je pri prevzatí zásielky.

Dopravné podmienky

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný do 7 pracovných dní.  Všetky ceny v internetovom obchode sú vrátane DPH. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, budeme vás informovať e-mailom. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote. Produkty sú v rámci SR dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty. O odoslaní balíčka Vás informujeme e-mailom. S objednaným tovarom obdržite aj faktúru - daňový doklad.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese: delnicky@delnicky.sk. Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš e-mail, resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

VRÁTENÉ - NEPREBRATÉ ZÁSIELKY

Pokiaľ nám platba za tovar dlhšie nepríde, vyzveme kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, aby si zásielku vyzdvihol. Prípadne, aby nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Keď kupujúci na našu výzvu neodpovedá a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však kupujúci nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení faktúry na náš účet - vopred avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať. Expedičné náklady na jej opätovné odoslanie budú účtované aj keď by ste mali mať poštovné zdarma.

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet.

VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku!). Ak kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, že ide o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a podmienky pre odstúpenie. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (e-mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu alebo poštovú adresu). Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom.

Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na adrese: delnicky@delnicky.sk

Reklamačný poriadok a záručné podmienky:

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predajcu, a to hneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 
Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom.

Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry a zašlite tiež oznam na našu e-mailovú adresu.

Tovar zabaľte a pošlite na adresu: Veronika Koperová – Del Nicky, Matičné námestie 1, 022 01 Čadca

Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe si prosím dôkladne uschovajte.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú dôležité pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k spracovaniu a archivovaniu osobných údajov. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním.
Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.


Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne zrušiť zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje neodkladne vymaže z databázy internetového obchodu. Kontaktný e-mail: delnicky@delnicky.sk

AKO NAKUPOVAŤ

Tovar je roztriedený do kategórii umiestnených v hornej ľavej časti. Po kliknutí na zvolenú kategóriu sa daná kategória rozbalí a zobrazí v hlavnom okne. 


Tovar je možné objednať kliknutím na tlačidlo Kúp to alebo Do košíka , čím dôjde k vloženiu zvolenej položky do nákupného košíka. Rovnakým spôsobom vyberáte a ukladáte do košíka ďalšie položky. Košík si pamätá všetky vložené položky po dobu prezerania nášho obchodu. Doporučujeme sa pred nákupom prihlásiť, v prípade reštartovania počítača zostane tovar v košíku.

Množstvo položiek v košíku možno upraviť podľa požiadavky. Pre zapísanie zmien je treba kliknúť na tlačidlo Prepočítať.

Ak máte košík naplnený všetkým, čo ste chceli objednať, prejdite tlačidlom Pokladňa na obrazovku, kde bude treba vyplniť kontaktné údaje. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov môžete prejsť na ďalšiu stránku, kde máte možnosť si svoju objednávku skontrolovať. V prípade, že je všetko v poriadku a kliknutím na tlačidlo Pokračuj a ďalej Potvrdiť bude záväzná objednávka odoslaná na naše obchodné oddelenie a zároveň na Vašu emailovú adresu.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.


Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1.8.2012

V prípade nejasností, chýb nás kontaktujte kedykoľvek na adrese: delnicky@delnicky.sk, alebo na tel. čísle  +421 905 930 343  v pondelok - piatok v čase 8.00 – 16.00.

© Copyright 2019 Del Nicky, použité obrázky sú ilustračné
www.zelenepotraviny.delnicky.sk